Melius Psikoloji Merkezi Aydınlatma Metni

Melius Psikoloji Merkezi olarak, siz değerli danışanlarımızın güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hususunda sizi bilgilendirerek bu kapsamda “Aydınlatma Yükümlülüğümüzü” yerine getiriyoruz.

Amacımız; kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir. Melius Psikoloji Merkezi’ne iletmiş olduğunuz her türlü kişisel veri bakımından, 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, Merkezimiz Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen sıfatıyla, kişisel bilgileri; kanunda açıklandığı çerçevede ve aşağıda açıklanan şart ve sınırlara bağlı kalarak; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek yalnızca aşağıda açıklanan amaç ve kapsam dahilinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer sair mevzuata uygun olarak, kanunda sayılan şekillerde işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Veriler: Kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz: ad, soyad, T.C Kimlik numarası doğum yeri ve/veya tarihi, medeni hal, cinsiyet, sağlık güvencesi, meslek, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve sair iletişim verileriniz, ödeme bilgileriniz faturalama ve fatura bilgileri gibi finansal verileriniz; genetik veriler, randevu bilgileri, dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın; anket, teşekkür, şikayet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimleriniz; Psikoloji Merkezimize ait tüm web siteleri ve online hizmetler aracılığı ile gönderdiğiniz ve/veya girdiğiniz verileriniz, IP adresi, çerez ve sair kişisel verileriniz, iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin  edilen özgeçmiş dahil sair kişisel verileriniz ile ilgili her türlü kişisel verileriniz, kısaca siz danışanlarımızın kimliğini belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, KVKK madde 3/d hükmüne istinaden kişisel veri kapsamındadır. Kişisel verileriniz, Melius Psikoloji Merkezi tarafından 2.maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmekte ve açık rızanız ya da ilgili mevzuatta öngörülen sebepler dahilinde 3.maddede belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Melius Psikoloji Merkezi tarafından Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde işlenebilecektir;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer sair mevzuatta yer alan hukuki yükümlülüklerimizi ve talep ettiğiniz hizmetlerin gereklerini yerine getirmek,
 • Kişisel verilerinizin başkaları tarafından ele geçirilmesini engelleyebilmek adına kimlik tespiti ve doğrulama,
 • Kamu sağlığının korunması, psikolojik danışmalık hizmetlerinin yürütülmesi, bunların finansmanının planlanması ve yönetimi,
 • Psikoloji merkezimizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi,
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme, bilgi sağlama ve/veya randevu hatırlatma,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Mevzuat hükümleri uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile edinilen bilgileri paylaşma ve yanıt verme,
 • Psikoloji merkezimiz ile anlaşmalı olan kurum/kuruluşlarla size sunulan hizmetlere ilişkin mutabakat sağlanması,
 • Danışmanlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri başta olmak üzere anlaşmalı kurum/kuruluşlarca talep edilen bilgileri paylaşma ve kimlik doğrulama, ödemelerinizin gerçekleşebilmesi, e-faturalama, e-arşiv faturalama ve gerekmesi durumunda iade ve değişiklik işlemlerinin yapılabilmesi, sunduğumuz hizmetler karşılığında fatura tanzim etme,
 • Psikoloji merkezimizin sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Sunduğumuz danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla danışmanlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve verilerinizi saklama, hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme,
 • Danışmanlık ve hizmet kapsamında tercih ettiğiniz iletişim kanalı üzerinden size bilgi paylaşımı yapılması, işlem bilgilerinin tespiti,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
 • İç politika ve prensiplerine uyum sağlama,
 • Danışmanlık hizmetleri almanızı takiben danışan memnuniyetinin ölçülmesi ve danışan memnuniyetinin artırılması,
 • Şikayetlerinizin/taleplerinizin merkezimize aktarılabilmesi ve takibi, iletişim izni vermiş iseniz, sizlere özel tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve faydalanmanızın sağlanması, kampanya faaliyetlerinin yapılması, bülten/broşür gönderilmesi, veri analizi-araştırma yapılabilmesi hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi ve bunlarla sınırlı olmaksızın danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, danışmanlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, danışan memnuniyetinin artırılması, araştırılması ve bağlı nedenler,
 • Yapılan işlem kayıtlarının yedeklenmesi/arşivlenmesi, depolanması ve saklanması, ilgili mevzuat hükümlerince bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve yasal yükümlülüklerimizin ifası.

(İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen kişisel verileriniz, Melius Psikoloji Merkezi’ ne ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda madde 4’de belirtilen süre dahilinde muhafaza altında tutulabilecektir.)

Kişisel Veri Aktarımı

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi 2.bölümde yer alan amaçlar doğrultusunda; 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlara; tercih ettiğiniz ödeme şekline bağlı olarak ilgili Bankalara, online ödeme sistemlerine, sigorta/vakıf/sandık kapsamında hizmet almış iseniz ilgili sigorta şirketine, vakfa, sandığa ve aracı kurumlarına, şikayetlerinizin giderilmesi ve size daha iyi bir hizmet sunabilmemiz için alt yapı sağlayıcısına, e-faturalama/e-arşiv faturalama işlemleri kapsamında ilgili kurum/kuruluş ve alt yapı sağlayıcılarına, yapılan işlem kayıtlarının yedeklenmesi/saklanması/arşivlenmesi/depolanması için birlikte çalıştığımız sunucu barındırma, arşivleme, depolama ve yazılım hizmetleri sağlayıcılarına; şikayetlerinizin ya da hasıl olan bir sorunun giderimi ya da yasal yükümlülüklerimizin ifası için Merkezimiz çalışanlarına, hukuk, mali ve vergi danışmanlarına, denetçilerine ve de mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz bu maddede belirtilen üçüncü kişilere aktarılırken sadece gerektiği kadarı ile ve ilgisi kapsamında bir aktarım yapılacaktır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Saklama Süresi

Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz; 2.bölümde belirtilen amaçlarla; Melius Psikoloji Merkezi bünyesinde sözlü, yazılı, elektronik ortamda, telefon, SMS, vb. telekomünikasyon iletişim vasıtalarıyla, Merkezimize başvuru yapmanız halinde, diğer sağlık kurum ve kuruluşlarının kayıtları üzerinden gönderdiğiniz mailler (e-postalar), çağrı merkezi arama kayıtları, internet sitesi, sözlü, dergi abonelik formu gibi yazılı, basılı ve benzer kanallar aracılığıyla, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü şekilde ya da elektronik ortamda toplanabilmekte, fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır.

Merkezimiz, temin ettiği kişisel verileri, tabii olduğu mevzuat hükümleri kapsamında öngörülen bir süre olması durumunda ilgili sürelere riayet ederek; eğer böyle bir süre öngörülmemişse ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayabilecektir. Kişisel Verileriniz KVKK md. 7/f.1.’ e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kıldığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve İstisnaları

Şirketimize yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle başvurarak; kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkündür. Kişisel verilerle ilgili taleplerinizi; kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte;

a) meliuspsikolojimerkezi@gmail.com adresine göndereceğiniz bir e-posta,

b) Alsancak Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. No:21/2 Konak/İZMİR adresine iadeli taahhütlü posta, noter vasıtasıyla veya elden teslim yöntemi ile göndereceğiniz bir dilekçe/müracaat yazısı ile iletebilirsiniz. Ayrıca, talebin iletimi konusunda Kurulun başkaca yöntemler belirlemesi durumunda söz konusu yöntemlerle de talebinizi iletebilmeniz mümkün olacaktır. Şirketimiz, başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Merkezimiz talebi kabul etme veya gerekçesini açıklayarak reddetme ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirme hakkına sahiptir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Merkezimiz talebinizin gereğini yerine getirecektir. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişinin, Merkezimiz cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilme hakkı saklıdır. KVKK madde 14/2 hükmüne istinaden, veri sorumlusu olan Merkezimize başvuru yolu tüketilmeden Kurula şikâyet yoluna başvurulamaz. Kişilik hakları ihlal edilenlerin, genel hükümlere göre tazminat hakkı saklıdır.

Bununla birlikte, KVKK madde 28/2 hükmüne istinaden; “zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, haklarınızı düzenleyen 11 inci maddenin; a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi c) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması ç) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması durumlarında uygulanmayacağını da belirtiriz.

KVKK uyarınca Kişisel Verilerin Açık Rıza Olmaksızın İşlenebileceği Haller

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın kişisel verileriniz işlenebilir;

 • Kanunlarda açıkça ön görülen hallerde,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya iflasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
 • Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

Ayrıca, kişisel verileriniz, kamu sağlığının korunması, danışmanlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Ayrıca, Merkezimizin tabii olduğu mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerini yerine getirmesi için ve/veya yasal zorunluluklar nedeniyle bilgi talep edebilecek kişi/kurumlara yapılacak açıklama, kullanım ve aktarımlar için açık rıza alınmasına gerek olmamaktadır.

Ünvanı: Melius Psikoloji Merkezi Psikologları
                                     Psk. Süleyman Sergen ÜNVER & Psk. Cansu KAPLAN & Psk. Gökhan SEYHAN

İletişim Adresi        : Alsancak Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. No:21/2 Konak/İZMİR

Telefon                     : 0545-114-6040

Mail                           : meliuspsikolojimerkezi@gmail.com

Bilgilendirme amaçlıdır.